คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ CEO ไม้จริงชาเล่ต์ ร่วมสัมมนา “ไผ่สร้างคุณค่า จำกไม้ป่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน” จ.เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
14-02-2020
มีผู้ชมแล้ว 2334 ครั้ง
คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ CEO ไม้จริงชาเล่ต์ ร่วมสัมมนา “ไผ่สร้างคุณค่า จำกไม้ป่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน”  จ.เชียงใหม่

คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ CEO ไม้จริงชาเล่ต์ ร่วมสัมมนา “ไผ่สร้างคุณค่า จากไม้ป่่าสู่ไม้เศรษฐกิจ ชุบชีวิตชุมชน” เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแผนการขับเคลื่อนไผ่ ผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และการนาเทคโนโลยีและนวัติกรรมมายกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน ในงานประชุมสัมมนำและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้ำหน้วไกลด้วยวิทยาศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ 

#ไม้จริงชาเล่ต์ #ข่าวประชาสัมพันธ์

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator